Skip to main content

Verklaring inzake gegevensbescherming

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene opmerkingen

De volgende informatie geeft u een helder overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens, die onder deze tekst staat vermeld.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U vindt zijn contactgegevens in het colofon van de website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u die aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep van de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. Daarnaast heeft u het recht op correctie, blokkering of het wissen van deze gegevens. U kunt hiervoor en bij overige vragen over het thema gegevensbescherming te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook, onder bepaalde omstandigheden, het recht op het verzoek om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Details hierover zijn te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analysetools. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u herleid worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze verklaring inzake gegevensbescherming informeren wij u over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen en conform deze verklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Deze verklaring inzake gegevensbescherming licht toe, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. De verklaring beschrijft ook, hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop, dat er bij de gegevensoverdracht op internet (bijv. via de communicatie via e-mail) sprake kan zijn van veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen de toegang van derden.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

KISTERS AG
Pascalstraße 8+10
52076 Aken
Duitsland

Telefoon: +49 2408 9385 -0
E-mail: info@kisters.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen bij de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel stappen van de gegevensverwerking zijn uitsluitend mogelijk met uw nadrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds verleende toestemming op elk gewenst moment herroepen. Stuur ons in dat geval een informele e-mail (datenschutz@kisters.de). De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 van de AVG)

Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub e of f van de AVG, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profiling op basis van deze bepalingen. De rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar conform art. 21, lid 1 van de AVG).

Als uw persoonsgegevens verwerkt worden om rechtstreekse reclame te maken, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden; dit geldt ook voor profiling, voor zover het voor rechtstreekse reclame gebruikt wordt. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens vervolgens niet meer voor directe reclame gebruikt (bezwaar volgens art. 21 lid 2 van de AVG).

Recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van overtredingen van de AVG hebben de betrokken personen het recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Dit geldt met name in de lidstaat waar men normaliter verblijft, waar men werkt of waar de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht op bezwaar laat andere bestuurlijke of gerechtelijke bezwaarmogelijkheden onverlet.

Recht op de overdracht van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan u of aan derden in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u verzoekt om de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-codering

Deze website maakt, vanwege veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van vertrouwelijke opvragen (zoals bestellingen of aanvragen) die u aan ons stuurt als eigenaar van de website, gebruik van een SSL- resp. TLS-codering. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan het feit dat de adresbalk van de browser van “http://” naar “https://” wisselt. Er verschijnt bovendien een slotsymbool in de adresbalk of de achtergrondkleur van uw adresbalk wijzigt zich (afhankelijk van de browser).

Als de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, wissen en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. U kunt hiervoor en voor andere kwesties rondom dit thema te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verlangen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen via het e-mailadres datenschutz@kisters.de. Het recht om de verwerking te beperken geldt in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van dit onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig plaatsvindt/heeft plaatsgevonden, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van het wissen.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van het wissen ervan.
  • Als u bezwaar heeft ingediend overeenkomstig art. 21 lid 1 van de AVG, moeten uw belangen worden afgewogen tegen de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen voorop staan, heeft u het recht om te verlangen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - uitsluitend worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege van groot publiekelijk belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van de in het colofon verplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toesturen van niet nadrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De eigenaren van de sites behouden zich nadrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde toezendingen van wervende informatie, bijvoorbeeld door spamberichten.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Voor ons bedrijf hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

KISTERS AG
Dr. Heinz-Josef Schlebusch
Pascalstraße 8+10
52076 Aken
Duitsland

Telefoon: +49 2408 9385 -0
E-mail: datenschutz@kisters.de

4. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade op uw pc aan en bevatten geen virussen. Deze hebben als doel om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw pc worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons ingezette cookies zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch gewist nadat u de website verlaten heeft. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies. U kunt cookies in afzonderlijke gevallen toestaan of de cookies in bepaalde gevallen of algemeen afwijzen. U kunt ook activeren dat cookies automatisch gewist worden wanneer de browser wordt afgesloten. Wanneer cookies niet geaccepteerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor de uitvoering van elektronische communicatieprocessen of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmandje) benodigd worden, worden op basis van art. 6 lid 1 sub f van de AVG opgeslagen. De eigenaar van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies, om zijn dienst zonder technische problemen en zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om het surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in de privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-log-files

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-log-files. Deze stuurt uw browser aan ons door. Deze informatie betreft:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de pc
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet aan andere databronnen gekoppeld.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Wanneer u met ons via het contactformulier contact opneemt, worden uw gegevens uit het formulier inclusief de door u vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag of voor het geval wij nog iets willen vragen. Deze gegevens sturen wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a van de AVG). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment herroepen. Stuur ons in dat geval een informele e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons tot u ons de opdracht geeft om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de opslag van gegevens vervalt (bijv. wanneer de verwerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke voorschriften - met name de bewaartermijnen - blijven hiervan onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Deze gegevens sturen wij niet zonder uw toestemming door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b van de AVG indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a van de AVG) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f van de AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is afgehandeld). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies van de site te gebruiken. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Indien niet alle verplichte gegevens verstrekt worden, wijzen wij de registratie af.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld wat de omvang betreft van onze diensten of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie vermelde e-mailadres gebruiken om u hierover te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a van de AVG). U kunt uw verleende toestemming op elk gewenst moment herroepen. Stuur ons in dat geval een informele e-mail. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onverlet.

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden, naast uw commentaar, informatie op het moment dat de commentaar werd aangemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaren plaatsen. Aangezien we de commentaren op onze site niet controleren voordat we ze vrijgeven, hebben we deze gegevens nodig om in geval van overtredingen zoals beledigingen of propaganda actie te kunnen ondernemen tegen de auteur.

Abonneren op commentaren

Als gebruiker van de site kunt u zich na een aanmelding op commentaren abonneren. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het door u opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de informerende e-mails. In dit geval worden de gegevens die zijn ingevoerd bij het abonnement op commentaren verwijderd. Indien u deze gegevens voor andere doeleinden en elders (bijv. abonnement op de nieuwsbrief) aan ons hebt doorgegeven, blijven de gegevens bij ons.

Opslagduur van de commentaren

De commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is gewist of de commentaren om juridische redenen (bijv. beledigende commentaren) moeten worden verwijderd.

Rechtsgrond

De opslag van commentaren vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a van de AVG). U kunt uw verleende toestemming op elk gewenst moment herroepen. Stuur ons in dat geval een informele e-mail. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor het vaststellen, inhoudelijk vormgeven of wijzigen van de rechtsverhouding (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen goedkeurt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de dienst of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de order of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen aan derden door als dit in het kader van de contractafwikkeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de bank die met de afhandeling van de betaling is belast.

Een andere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden aan derden doorgegeven.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

5. Social media

Social media plug-ins met Shariff

Op onze pagina's worden social media plug-ins gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plug-ins meestal herkennen aan de betreffende social media-logo's. Om de gegevensbescherming op onze website te garanderen, gebruiken wij deze plug-ins alleen in combinatie met de zogenaamde "Shariff"-oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de op onze website geïntegreerde plug-ins al de eerste keer dat de gebruiker de site betreedt, gegevens aan de betreffende aanbieder overdragen.

Pas wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt er een directe verbinding met de server van de aanbieder tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u tegelijkertijd op uw social media-account (bijv. Facebook) bent ingelogd, kan de betreffende aanbieder het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen.

Het activeren van de plug-in komt overeen met het geven van toestemming conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen met geldigheid voor de toekomst.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website door u kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen door Google overgedragen naar servers in de Verenigde Staten.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analysetool vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f van de AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij een analyse van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google naar de VS overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door in uw browser-software de betreffende instelling te activeren. Wij maken u erop attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in de complete omvang kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzamelen van gegevens (die door cookies zijn geproduceerd en die uw gebruik van de website betreffen, incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link aangeboden browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gegevens van gebruikers vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Opdrachtafhandeling

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van orders en passen de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics geheel toe.

Opslagduur

Gegevens over gebruikers of gebeurtenissen die door Google worden opgeslagen en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. user-ID) of reclame-ID's (bijv. doubleclick cookies, android-reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd resp. gewist. Details vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

In het kader van Google AdWords maken we gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor conversietracking op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig. Ze dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten gevolgd worden. De informatie die met behulp van een conversie-cookie wordt vergaard, dient ertoe om conversie-statistieken voor AdWords-klanten aan te maken. Deze klanten hebben voor conversietracking gekozen. De klanten ervaren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina werden doorgestuurd die over een conversietracking-tag beschikt. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers geïdentificeerd kunnen worden. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u tegen het gebruik bezwaar maken door de Google conversietracking-cookie in uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen simpelweg te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietracking-statistieken.

De opslag van "conversiecookies" en het gebruik van deze tracking tool vinden plaats op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij een analyse van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies. U kunt cookies in afzonderlijke gevallen toestaan of de cookies in bepaalde gevallen of algemeen afwijzen. U kunt ook activeren dat cookies automatisch gewist worden wanneer de browser wordt afgesloten. Wanneer cookies niet geaccepteerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u deze nieuwsbrief, die op de website wordt aangeboden, wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig. Bovendien hebben wij informatie van u nodig waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent resp. de eigenaar met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Verdere gegevens worden niet of uitsluitend op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de opgevraagde informatie. Wij geven de gegevens niet aan derden door.

De verwerking van de gegevens die u in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief hebt ingevuld, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a van de AVG). De verleende toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik voor het toesturen van de nieuwsbrief kunt u ten allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de "Afmelden"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om zich op de nieuwsbrief te kunnen abonneren, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na de afmelding gewist. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven onverlet.

8. Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Deze website maakt voor een uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde web fonts, die door Google worden aangeboden. Bij het opvragen van een internetpagina laadt uw browser de benodigde web fonts naar uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser contact opnemen met de servers van Google. Hierdoor verkrijgt Google informatie erover, dat via uw IP-adres onze website werd opgeroepen. Het gebruik van Google web fonts vindt plaats om ons online-aanbod uniform en aantrekkelijk weer te geven. Dit is een legitiem belang conform art. 6 lid 1 sub f van de AVG.

Wanneer uw browser web fonts niet ondersteunt, wordt er een standaard lettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google web fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

YouTube

YouTube met geavanceerde gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-website. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacy-modus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide privacymodus. YouTube maakt bijvoorbeeld, ongeacht of u een video bekijkt of niet, een verbinding met het Google DoubleClick netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Hierbij wordt de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht hebt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan nadat u een video hebt gestart. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken aan te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u deze wist.

Eventueel kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen in werking worden gezet die wij niet kunnen beïnvloeden.

Het gebruik van YouTube vindt plaats om ons online-aanbod aantrekkelijk weer te geven. Dit is een legitiem belang conform art. 6 lid 1 sub f van de AVG.

Meer informatie over de bescherming van privacy bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

9. Eigen diensten

Sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces werden verzameld. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover deze gegevens benodigd worden om een beslissing te kunnen maken over het aangaan van een dienstverband. Rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (initiëren van een dienstverband), art. 6 lid 1 sub b van de AVG (algemene voorbereiding van een arbeidsovereenkomst) en - indien u uw toestemming heeft gegeven - art. 6 lid 1 sub a van de AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u toegestuurde gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-neu (naar Duits recht) en artikel 6, lid 1, sub b van de AVG ten behoeve van de uitvoering van het dienstverband.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Indien wij niet in staat zijn om u een baan aan te bieden, u een aangeboden baan afwijst, u uw sollicitatie intrekt, u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, of ons verzoekt de gegevens te verwijderen, worden de door u verstrekte gegevens, met inbegrip van eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten, maximaal 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (bewaartermijn) opgeslagen om de gegevens van de sollicitatieprocedure in geval van discrepanties te kunnen achterhalen (art. 6, lid 1, sub f van de AVG).

U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG ALS U LEGITIEME BELANGEN HEEFT DIE ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht of een andere wettelijke reden voor verdere opslag bestaat. Als het duidelijk is dat de opslag van uw gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn noodzakelijk is (bijv. vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), zal het wissen pas plaatsvinden wanneer de gegevens irrelevant zijn geworden. Overige wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.