Skip to main content

Verklaring inzake gegevensbescherming

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene opmerkingen

De volgende informatie geeft u een helder overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens, die onder deze tekst staat vermeld.

Verzamelen van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Diens contactgegevens haalt u uit de paragraaf “Informatie over de verantwoordelijke instantie” in deze verklaring inznake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u die aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep van de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie of wissen van deze gegevens. Wanneer u toestemming voor de verwerking van gegevens hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst weer intrekken. U hebt ook, onder bepaalde omstandigheden, het recht op het verzoek om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt hiervoor en bij overige vragen over het thema gegevensbescherming te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analysetools.

Gedetailleerde informatie over deze analysetools vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen en conform deze verklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Deze verklaring inzake gegevensbescherming licht toe, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. De verklaring beschrijft ook, hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop, dat er bij de gegevensoverdracht op internet (bijv. via de communicatie via e-mail) sprake kan zijn van veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen de toegang van derden.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

KISTERS AG
Pascalstraße 8+10
52076 Aken
Duitsland

Telefoon: +49 2408 9385 -0
E-mail: info@kisters.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen bij de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Voor zover er in deze verklaring inzake gegevensbescherming geen speciale opslagduur wordt genoemd, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons, totdat het doel voor de gegevensverwerking vervalt. Wanneer u een gerechtvaardigd verzoek voor het wissen van de gegevens of een toestemming voor gegevensverwerking herroept, worden uw gegevens gewist, mits wij geen andere wettelijk toelaatbare redenen voor de opslag van uw persoonlijke gegevens hebben (bijv. Bewaartermijnen krachtens belasting- of handelswetgeving); in het laatstgenoemde geval vindt het wissen van de gegevens plaats na het wegvallen van deze redenen.

Algemene informatie over de rechtsgronden voor gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG of Art. 9 lid 2 lit. a AVG indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt overeenkomstig Art. 9 lid 1 AVG. In het geval van een uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van Art. 49, par. 1 lit a AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van § 25 Lid 1 van de Duitse wet op de gegevensbescherming. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 Lid 1 lit. b AVG. Verder verwerken wij uw gegevens, voor zover deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 Lid 1 lit. c AVG. De gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang overeenkomstig artikel Art. 6 Lid. 1 lit. f AVG. In de volgende paragrafen van deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt informatie verstrekt over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval.

Functionaris voor gegevensbescherming

Voor ons bedrijf hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

KISTERS AG
Dr. Heinz-Josef Schlebusch
Pascalstraße 8+10
52076 Aken
Duitsland

Telefoon: +49 2408 9385 -0
E-mail: datenschutz@kisters.de

Informatie over het delen van gegevens in de USA en overige derde landen

Op onze website zijn onder meer tools geïntegreerd van bedrijven die in de VS of in andere derde landen zijn gevestigd en die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet veilig zijn. Wanneer deze tools actief zijn kunnen uw persoonlijke gegevens in deze derde landen worden gedeeld en daar worden verwerkt. We wijzen u erop dat in deze landen geen met de EU vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd. Zo zijn Amerikaanse bedrijven bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens aan veiligheidsinstanties over te dragen, zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijv. Geheime diensten) uw gegevens, die zich op servers in de USA bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel stappen van de gegevensverwerking zijn uitsluitend mogelijk met uw nadrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds verleende toestemming op elk gewenst moment herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 van de AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 SUB E OF F VAN DE AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ DE BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DAT DE VERWERKING DIENT RECHTSVORDERINGEN GELDEND TE MAKEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR CONFORM ART. 21, LID 1 VAN DE AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN OM RECHTSTREEKSE RECLAME TE MAKEN, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETINGDOELEINDEN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER HET VOOR RECHTSTREEKSE RECLAME GEBRUIKT WORDT. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER VOOR DIRECTE RECLAME GEBRUIKT (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 VAN DE AVG).

Recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van overtredingen van de AVG hebben de betrokken personen het recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Dit geldt met name in de lidstaat waar men normaliter verblijft, waar men werkt of waar de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht op bezwaar laat andere bestuurlijke of gerechtelijke bezwaarmogelijkheden onverlet.

Recht op de overdracht van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan u of aan derden in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u verzoekt om de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, wissen en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of wissen van deze gegevens. U kunt hiervoor en bij overige vragen over het thema persoonlijke gegevens te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verlangen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken geldt in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van dit onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig plaatsvindt/heeft plaatsgevonden, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van het wissen.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van het wissen ervan.
  • Als u bezwaar heeft ingediend overeenkomstig art. 21 lid 1 van de AVG, moeten uw belangen worden afgewogen tegen de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen voorop staan, heeft u het recht om te verlangen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - uitsluitend worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege van groot publiekelijk belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- resp. TLS-codering

Deze website maakt, vanwege veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van vertrouwelijke opvragen (zoals bestellingen of aanvragen) die u aan ons stuurt als eigenaar van de website, gebruik van een SSL- resp. TLS-codering. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https”:// wisselt en aan het slotjessymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden meegelezen.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van de in het colofon verplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toesturen van niet nadrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De eigenaren van de sites behouden zich nadrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde toezendingen van wervende informatie, bijvoorbeeld door spamberichten.

3. Verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aanrichten op uw computer. Ze worden ofwel tijdelijk gedurende de duur van een sessie (sessie-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw computer opgeslagen. Sessie-cookies worden automatisch gewist nadat u uw bezoek aan de website hebt beëindigd. Permanente cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze zelf wist of ze automatisch worden gewist door uw webbrowser.

Er kunnen deels ook cookies van derde bedrijven op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (third-party-cookies). Hierdoor kunnen wij en u gebruik maken van bepaalde diensten van derde bedrijven (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder cookies niet zouden functioneren (bijv. de winkelmand-functie of de weergave van video’s). Andere cookies dienen voor het evalueren van het gedrag van de gebruiker of om reclame te tonen.

Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie, voor het beschikbaar maken van bepaalde door u gewenste functies (bijv. voor de winkelmand-functie) of voor optimalisatie van de website (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) nodig zijn (noodzakelijke cookies), worden op basis van art. 6, lid 1, letter f, AVG opgeslagen, tenzij er een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De eigenaar van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies, om zijn dienst zonder technische problemen en zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Wanneer er toestemming voor de opslag van cookies werd gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6, lid 1, cijfer a, AVG en § 25 Lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies. U kunt cookies in afzonderlijke gevallen toestaan of de cookies in bepaalde gevallen of algemeen afwijzen. U kunt ook activeren dat cookies automatisch gewist worden wanneer de browser wordt afgesloten. Wanneer cookies niet geaccepteerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover er gebruik wordt gemaakt van cookies van derde bedrijven of voor analysedoeleinden, wordt u hierover in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming apart geïnformeerd en wordt u eventueel toestemming gevraagd.

Toestemming voor Cookie Notice & Compliance

Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Cookie Notice & Compliance voor AVG om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren.

De Cookie Notice & Compliance voor AVG is lokaal op onze servers geïnstalleerd, zodat er geen verbinding wordt gemaakt met servers van derden. De Cookie Notice & Compliance voor AVG slaat een cookie op in uw browser om u de verleende toestemmingen of hun intrekking te kunnen toewijzen. De cookie blijft 1 maand actief. Anders worden uw gegevens opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de toestemmingscookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. De verplichte wettelijke bewaarverplichtingen blijven onverlet.

Het gebruik van Cookie Notice & Compliance voor AVG is om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 Lid 1 lit. c AVG.

Server-log-files

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-log-files. Deze stuurt uw browser aan ons door. Deze informatie betreft:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de pc
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet aan andere databronnen gekoppeld.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Wanneer u met ons via het contactformulier contact opneemt, worden uw gegevens uit het formulier inclusief de door u vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag of voor het geval wij nog iets willen vragen. Deze gegevens sturen wij niet zonder uw toestemming door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b van de AVG indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons legitieme belang ten aanzien van de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, letter f, AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, letter a, AVG) voor zover die werd gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons tot u ons de opdracht geeft om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de opslag van gegevens vervalt (bijv. wanneer de verwerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke voorschriften - met name de bewaartermijnen - blijven hiervan onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Deze gegevens sturen wij niet zonder uw toestemming door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b van de AVG indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons legitieme belang ten aanzien van de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, letter f, AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, letter a, AVG) voor zover die werd gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is afgehandeld). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies van de site te gebruiken. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Indien niet alle verplichte gegevens verstrekt worden, wijzen wij de registratie af.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld wat de omvang betreft van onze diensten of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie vermelde e-mailadres gebruiken om u hierover te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gebrachte gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het aangaan van verdere contracten (art. 6, lid 1, letter. b, AVG).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden, naast uw commentaar, informatie op het moment dat de commentaar werd aangemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaren plaatsen. Aangezien we de commentaren op deze site niet controleren voordat we ze vrijgeven, hebben we deze gegevens nodig om in geval van overtredingen zoals beledigingen of propaganda actie te kunnen ondernemen tegen de auteur.

Abonneren op commentaren

Als gebruiker van de site kunt u zich na een aanmelding op commentaren abonneren. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het door u opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de informerende e-mails. In dit geval worden de gegevens die zijn ingevoerd bij het abonnement op commentaren verwijderd. Indien u deze gegevens voor andere doeleinden en elders (bijv. abonnement op de nieuwsbrief) aan ons hebt doorgegeven, blijven de gegevens bij ons.

Opslagduur van de commentaren

De commentaren en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is gewist of de commentaren om juridische redenen (bijv. beledigende commentaren) moeten worden verwijderd.

Rechtsgrond

De opslag van commentaren vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a van de AVG). U kunt uw verleende toestemming op elk gewenst moment herroepen. Stuur ons in dat geval een informele e-mail. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

4. Analysetools en reclame

GoogleTag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. Deze dienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofiel aan, slaat geen cookies op en voert geen zelfstandige analyses uit. Hij dient louter voor het beheer en afspelen van de via hem geïntegreerde tools. De Google Tag Manager legt echter uw IP-adres vast, wat ook aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten kan worden overgedragen.

Het gebruik van Google Tag Manager vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, letter f, AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 Lid. 1 lit. a AVG en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Deze dienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de exploitant van de website het gedrag van de websitebezoeker analyseren. Hierbij ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruiksgegevens, zoals, websitebezoeken, bezoekduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de gebruiker. Een toewijzing aan een User-ID vindt niet plaats.

Bovendien kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Bovendien maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen uit te breiden en maakt het bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinaal leren.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken ten behoeve van de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Lid 1 lit. a AVG en § 25 Lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht in de USA vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier. https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google naar de VS overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser-plug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de omgang met gegevens van gebruikers vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Opdrachtafhandeling

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van orders en passen de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics geheel toe.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Deze dienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties in de Google-zoekmachine of op websites van derden weer te geven wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen in Google invoert (Keyword-targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroep-targeting). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Lid 1 lit. a AVG en § 25 Lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht in de USA vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier. https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u deze nieuwsbrief, die op de website wordt aangeboden, wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig. Bovendien hebben wij informatie van u nodig waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent resp. de eigenaar met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Verdere gegevens worden niet of uitsluitend op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de opgevraagde informatie. Wij geven de gegevens niet aan derden door.

De verwerking van de gegevens die u in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief hebt ingevuld, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a van de AVG). De verleende toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik voor het toesturen van de nieuwsbrief kunt u ten allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de "Afmelden"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om zich op de nieuwsbrief te kunnen abonneren, worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na de afmelding of na vervallen van het doel van de distributielijst van de nieuwsbrief gewist. We behouden ons het recht voor e-mailadressen uit onze distributielijst van de nieuwsbrief naar eigen goeddunken in het kader van ons legitieme belang volgens art. 6, lid 1, letter f, AVG te verwijderen of te blokkeren.

Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven onverlet.

Nadat u zich heeft afgemeld van onze distributielijst van de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bij ons of bij de aanbieder van de nieuwsbrief indien nodig op een blacklist opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en niet met andere gegevens samengevoegd. Dit dient zowel uw als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1, letter f AVG). De opslag in de blacklist is niet in de tijd beperkt. U kunt bezwaar maken tegen de opslag mits uw belangen prevaleren boven ons legitieme belang.

6. Plug-ins en tools

YouTube

Op deze website zijn video’s van de website YouTube geïntegreerd. Exploitant van de website Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze websites bezoekt waarin YouTube is geïntegreerd, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht hebt.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies op uw computer opslaan of van vergelijkbare technologieën voor herkenning gebruik maken (bijv. device-fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken aan te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraude te voorkomen.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube vindt plaats om ons online-aanbod aantrekkelijk weer te geven. Dit is een legitiem belang conform art. 6 lid 1 sub f van de AVG. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 Lid. 1 lit. a AVG en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van YouTube onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe Fonts (lokale hosting)

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van Adobe Fonts. Adobe Fonts is lokaal geïnstalleerd Er wordt hiervoor geen verbinding gemaakt met de servers van Adobe Systems Incorporated.

Font Awesome (lokale hosting)

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van Font Awesome. Font Awesome is lokaal geïnstalleerd Er wordt hiervoor geen verbinding gemaakt met de servers van Fonticons, Inc.

7. eCommerce en betaaldiensten

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties te motiveren, inhoudelijk vorm te geven en te wijzigen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de dienst of om de gebruiker te factureren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 Lid 1 lit. b AVG.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de order of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen aan derden door als dit in het kader van de contractafwikkeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de bank die met de afhandeling van de betaling is belast.

Een andere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden aan derden doorgegeven.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

8. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten maken we onder andere gebruik van online conferentietools. De tools waarvan wij gebruik maken worden hieronder opgesomd. Wanneer u met per video- of audioconferentie met ons communiceert via internet, worden uw persoonlijke gegevens door ons en de aanbieder van de betreffende conferentietools geregistreerd en verwerkt.

De conferentietools registreren daarbij alle gegevens die u voor het gebruik van de tools beschikbaar stelt/gebruikt (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Verder verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, het begin en einde (tijd) van de deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en overige “contextinformatie” in verband met het communicatieproces (metadata).

Ook worden alle technische gegevens die voor de verwerking van de online-communicatie nodig zijn door de aanbieder van de tools verwerkt. Dit is met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID’s, apparaattype, type en versie besturingssysteem, client-versie, type camera, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Voor zover binnen de tools inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier beschikbaar wordt gesteld, wordt ook op de servers van de aanbieder van de tool opgeslagen. Tot deze inhoud behoren met name cloud-opnames, chat-/instant-berichten, voicemails geüploade foto’s en video’s, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst werden gedeeld.

Houd er rekening mee dat wij niet volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocessen van de gebruikte tools. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentietools kunt u uit de verklaringen inzake gegevensbescherming van de betreffende gebruikte tools halen. U vindt deze onder deze tekst.

Doel en rechtsgrondslagen

De conferentietools worden gebruikt om met toekomstige of bestaande contractuele partners te communiceren of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te kunnen bieden (art. 6, lid 1, letter b, AVG). Verder dient het gebruik van de tools voor de algehele vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (legitiem belang in de zin van art. 6, lid 1, letter f, AVG). Wanneer er toestemming werd gevraagd, vind het gebruik van de betreffende tools plaats op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met effect voor de toekomst worden ingetrokken.

Opslagduur

De gegevens die wij rechtstreeks via de video- en conferentietools verzamelen, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, zodra u uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of wanneer het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. De opgeslagen cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze wist. De verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

We hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens die door de exploitanten van de conferentietools voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie daarover kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitant van de conferentietools.

Gebruikte conferentietools

We maken gebruik van de volgende conferentietools:

TeamViewer

We maken gebruik van TeamViewer. Aanbieder is TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van TeamViewer: https://www.teamviewer.com/nl/privacy-policy/.

Opdrachtafhandeling

We hebben een contract voor orderverwerking (AVV) met de bovengenoemde provider gesloten. Dit is een contract dat is vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

GoToMeeting, GoToWebinar

We maken gebruik van GoToMeeting en GoToWebinar. Aanbieder is GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irland. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van GoTo: https://www.goto.com/nl/company/legal/privacy/international.

De gegevensoverdracht in de USA vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier. https://www.goto.com/nl/company/trust/privacy.

Opdrachtafhandeling

We hebben een contract voor orderverwerking (AVV) met de bovengenoemde provider gesloten. Dit is een contract dat is vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Microsoft Teams

We maken gebruik van Microsoft Teams. Aanbieder is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmind, WA 98052-6399, USA. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Opdrachtafhandeling

We hebben een contract voor orderverwerking (AVV) met de bovengenoemde provider gesloten. Dit is een contract dat is vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

9. Eigen diensten

Omgang met de gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces werden verzameld. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover deze gegevens benodigd worden om een beslissing te kunnen maken over het aangaan van een dienstverband. Rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (initiëren van een dienstverband), art. 6 lid 1 sub b van de AVG (algemene voorbereiding van een arbeidsovereenkomst) en - indien u uw toestemming heeft gegeven - art. 6 lid 1 sub a van de AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u toegestuurde gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG (naar Duits recht) en artikel 6, lid 1, sub b van de AVG ten behoeve van de uitvoering van het dienstverband.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen, indien u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, letter f, AVG). Vervolgens worden de gegevens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Het bewaren dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Als het duidelijk is dat de gegevens na verstrijken van de periode van 6 maanden nodig zullen zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig juridisch geschil), vindt verwijdering pas plaats wanneer het doel voor de langere bewaartijd is vervallen.

Een langere bewaartijd kan bovendien gehanteerd worden, wanneer u een overeenkomstige toestemming (art. 6, lid 1, letter a, AVG) hebt verstrekt of wanneer het verwijderen in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen.